Doelstelling

Er is op de kunst en cultuur de afgelopen jaren voor honderden miljoenen bezuinigd. De beroepsgroep die we artiesten noemen is daardoor buitensporig geraakt. Dat heeft ook gevolgen voor het ABC. Dit vraagt om een nieuwe invulling om de belangen van onafhankelijke artiesten, muzikanten en andere performers in brede zin verder duurzaam te kunnen borgen.

Dat er behoefte is aan een initiatief zoals het ABC is wel bewezen. Vanuit een particulier initiatief in Mei 2000 is een landelijke brancheorganisatie Artiesten Belangen Centrum ABC ontstaan en heeft als vereniging 16 jaar kunnen blijven bestaan. Deze vereniging heeft heel wat bereikt in die tijd. Een aantal dossiers (o.a. auteursrechten en onderwijs) zijn nog steeds actueel. M.a.w. er ligt nog werk genoeg voor een belangenorganisatie. Daarom is er voor gekozen om in 2017 het werk voort te zetten in de vorm van een stichting. Dezelfde naam, dezelfde doelstelling en dezelfde speerpunten om aan te werken, maar slagvaardiger en minder rompslomp aan (leden)administratie en verplichtingen. Er is een duidelijke structuur ontstaan om te kunnen voldoen aan de behoefte van informatieverspreiding en dienstverlening. De inkomsten van de stichting komen niet uit contributies maar van donateurs, subsidies en vergoedingen voor gebruik van het dienstenpakket aangeboden via de Service-desk.

Beter beleid voor Artiesten

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van Stichting Artiesten Belangen Centrum (ABC). ABC is in januari 2017 ontstaan vanuit de vereniging Artiesten Belangen Centrum (mei 2000 tot dec.2016). De stichting is opgericht om te voldoen aan een behoefte aan een overkoepelend netwerk & lobbyorganisatie voor Artiesten. Bij haar lobbyactiviteiten toetst de stichting altijd haar standpunten aan de volgende doelstellingen.

* Betere wet- en regelgeving voor Artiesten.
ABC zet zich in voor betere wet- en regelgeving voor Artiesten. Dit begint met het toevoegen van een eigen unieke ondernemerspijler aan het huidige systeem van werkgevers-werknemers. Freelancers, zzp’ers en zelfstandige ondernemers zijn geen wettelijke (en fiscale) begrippen. Deze begrippen worden vaak inwisselbaar gebruikt terwijl men op één verschijnsel duidt: het zelfstandige ondernemerschap. Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om Artiesten: Artiesten zijn ondernemers en geen werknemers noch werkgevers. Dit betekent ook dat Artiesten qua rechtspositie niet met werknemers of werkgevers moeten worden vergeleken. Regelingen die gelden voor ondernemers met personeel moeten ook gelden voor ondernemers zonder personeel. De overheid denkt nog altijd in traditionele verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. De positie van zzp’ers wordt dan over het hoofd gezien. De meeste Artiesten zijn ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen en een minderheid is ondernemer voor de vennootschapsbelasting. Een Artiest die als directeur-grootaandeelhouder onderneemt heeft weer andere rechten en plichten als de inkomstenbelasting-ondernemer. Dit is niet altijd logisch. ABC maakt zich sterk voor heldere regelingen die recht doen aan het maatschappelijke belang van zelfstandig ondernemerschap.

* Wegnemen van belemmeringen
Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is de meest effectieve stimulans voor ondernemers. In sommige sectoren wordt het Artiesten moeilijk gemaakt om te ondernemen. Zo kunnen Artiesten die deel uit maken van een groep of gezelschap, vaak in het kader van een productie of tournee, of zich hebben verplicht mee te werken aan Radio- en/of Tv-programma’s, niet direct in aanmerking komen voor opdrachten in de vrije sector. Ook de huidige regelgeving en uitvoering van bv. het Auteursrecht legt beklemmende beperkingen op aan bv. componisten en tekstschrijvers. ABC staat voor het ondernemerschap van professionals en vindt dat zelfstandigen zo veel mogelijk direct toegang moeten krijgen tot opdrachten.

* Transparant maken van de entertainmentbranche
Er bewegen zich veel verschillende soorten bedrijven en ondernemingen in de “artiestenbusiness”, waarbij de belangen soms haaks op elkaar staan. Het maakt de branche gecompliceerd en de bijbehorende geldstromen en belangen ondoorzichtig. Helaas opereren in deze bedrijfstak ook een aantal partijen/individuen die zich niet houden aan afspraken, niet (op tijd) betalen, contracten zomaar naast zich neerleggen, mensen onder druk zetten (chanteren) en/of over andermans rug zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. Als je dat overkomt vieren frustraties en woedegevoelens hoogtij. Je wilt het van de daken schreeuwen om het onrecht bekend te maken en anderen daarvoor te waarschuwen. In het bedrijfsleven en bij allerlei brancheorganisaties worden zgn. zwarte lijsten gehanteerd. Een meldpunt voor dat soort ervaringen, wanpraktijken en onbetrouwbare cowboys en charlatans of andere zaken die de fatsoensnormen overschrijden, zou onze branche veel transparanter maken. Het ABC neemt het voortouw om door middel van een meldpunt al deze zaken inzichtelijker en transparanter te maken.  

Vakgerichte informatie

De informatieverstrekking en beroepsondersteuning wordt 1 op 1 overgedragen naar Performersplatform.nl, een initiatief van Roel van Dongen. Hij gaat dit op persoonlijke titel uitvoeren. Het PerformersPlatform.nl biedt belangrijke informatie om als artiest aan het werk te gaan en te blijven, ongeacht de discipline waar je in werkt.

“Als artiest wil je jezelf creatief ontwikkelen en probeer je het beste uit jezelf te halen. Je wilt alleen maar bezig zijn met je optredens. Het liefst wil je alle zakelijke beslommeringen uit handen geven. PerformersPlatform.nl ondersteunt jou door (nood)zakelijke en vakgerichte info voor je te verzamelen en uit te zoeken” aldus Roel van Dongen.

Het gebruik van deze kennisbank met branchegerichte oplossingen, juridisch en fiscale info en een online community/forum, bespaart je veel tijd. Daarnaast is er een unieke koppeling met diverse ‘siteclusters’ waarmee je jouw marketing kan verbeteren. Ook individuele consulten zijn mogelijk…

Toekomst

Er is veel aan het veranderen in de branche. De markt verandert en ook het aanbod van de artiest zal zich daarop meteen moeten aanpassen. Het belangrijkste is dat de Stichting ABC laat zien dat zij het werk van de voormalige vereniging ABC in al haar facetten overneemt en doorzet. Ook willen we laten zien dat we absoluut bestaansrecht hebben in deze sterk veranderende tijden. ABC maakt zich hard voor het belang van individuele artiesten die met hard werken bewezen hebben in staat te zijn om een eigen onderneming te draaien en/of eigen producties, voorstellingen en programma’s te ontwikkelen en realiseren.

Binnen het ABC hebben wij het regelmatig over het aanbieden van kennis aan onderwijsinstellingen om de nieuwe generatie artiesten te laten delen in onze ervaringen. Wij zouden graag productiehuizen willen opzetten waar artiesten acts kunnen ontwikkelen, uitwisselen, met elkaar kunnen delen of zelfs verkopen, workshops organiseren en projecten met elkaar kunnen opzetten. We zoeken wat dat betreft constant naar vernieuwing en kansen om een impuls te geven aan de branche waar iedereen blij en vrolijk van wordt.

Het is van groot belang dat het ABC ook in de toekomst ondersteuning blijft bieden en blijft knokken voor de belangen van de artiest of muzikant als ondernemer!