Collectieve arbeidsovereenkomst Nederlandse orkesten


Na jaren van bezuinigingen in de cultuursector zijn partijen bij deze cao zich terdege bewust van de effecten hiervan op de arbeidsverhoudingen. Cao’s kwamen de afgelopen jaren moeizaam tot stand vanwege de beperkte loonruimte en de hogere eisen die worden gesteld aan werknemers voor wat betreft flexibiliteit en kwaliteit. Groepen werknemers ervaren onzekerheid over hun werk en hun toekomst.

Partijen bij deze cao willen deze situatie veranderen met een positieve blik op de toekomst. Het verbeteren van de inkomenspositie van de musici staat daarbij centraal. Partijen gaan een
gezamenlijk actieplan opstellen om met de subsidiërende overheden in gesprek te gaan met als doel de inkomenspositie en de overige arbeidsvoorwaarden significant te verbeteren.
Werkgevers zullen blijvend werken aan een veilige en plezierige werkomgeving maar ook helderheid moeten bieden over de toekomstige uitdagingen zodat werknemers daar op kunnen acteren en
eigenaarschap verwerven. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van een gezamenlijke sectorvisie op de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van musici en orkestmedewerkers in de toekomst.

Partijen streven naar een cao die is gebaseerd op een gelijkwaardige arbeidsrelatie. Deze arbeidsrelatie gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever voor
inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Het management creëert vanuit goed werkgeverschap de randvoorwaarden voor een verantwoorde bedrijfsvoering en faciliteert.
Werknemers maken daar naar de maatstaven van goed werknemerschap en individuele vermogens gebruik van. Werkgevers onderschrijven zoals breed in de culturele sector aanvaard de Governance Code Cultuur, de code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code Cultuur en handelen daarnaar.

De gewenste cao van de toekomst bevat bepalingen die het mogelijk maken op het niveau van de orkesten afspraken te maken met de vakorganisaties, de ondernemingsraden of met de individuele
werknemer. Doel is sectorale arbeidsvoorwaarden van een goed niveau te laten aansluiten bij de gewenste lokale regelingen van de orkestorganisaties en de musici.
Om stappen richting einddoel te kunnen zetten zal tussentijds de praktische toepassing van deze cao door partijen worden geëvalueerd, waar mogelijk met inbreng van de ondernemingsraden, die
correcte toepassing van de cao stimuleren.

Klik hier voor Nederlandse-Orkesten-cao-2018-2019