Nederlands Handboek Evenementen en Veiligheid


Aanleiding en initiatief

De veiligheid van evenementen is de laatste jaren veelvuldig onderwerp van publiek debat. Onderzoeksrapporten en evaluaties van incidenten rondom evenementen tonen aan dat veiligheidsplannen van organisatoren, adviezen van hulpdiensten en voorschriften in vergunningen dikwijls uiteenlopen. Voorts blijkt dat bestaande wetgeving vaak onvoldoende is toegespitst op de dynamiek en complexiteit van evenementen, en dat informatie over regelgeving bovendien versnipperd is.

Dit maakt dat er, bij zowel gemeenten als organisatoren, een sterke behoefte is aan duidelijkheid, eenduidigheid en uniformiteit. Dit wordt nog eens versterkt door een sterke groei
van het aantal buitenevenementen en omstandigheden als het veranderende klimaat (met toegenomen kans op extreme weersomstandigheden) maar ook een verhoogde terrorismedreiging.

Een aantal gemeenten (in eerste instantie Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Eindhoven en Zwolle) heeft daarom samen met de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM), de
brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche, het initiatief genomen om duidelijkheid en eenduidigheid te creëren. Vervolgens heeft een groot aantal
gemeenten (waaronder Almere, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Helmond, Hilversum, Maastricht, Oss, Rotterdam, Utrecht, en Wageningen) zich bij dit initiatief aangesloten waarmee
het een brede en stabiele basis heeft gekregen.

Het bestuur van de gemeente (in het bijzonder de Burgemeester) is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen die gemeente, en is daarom belast met de verlening
van de voor een evenement benodigde vergunning, inclusief het toezicht en de handhaving. De organisator is primair verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het
evenement waaronder de veiligheid van bezoekers, medewerkers, leveranciers op de locatie van het evenement. In de praktijk is er een punt waarop de rollen van deze actoren door
elkaar heen kunnen gaan lopen en daarom is in de voorbereiding en tijdens de uitvoering van een evenement afstemming en samenwerking tussen deze partijen van groot belang.

Het NHEV wil de partijen die betrokken zijn bij een evenement hierbij een gemeenschappelijk denkkader bieden, met als doel om terminologie en overwegingen van de diverse betrokkenen
bij een evenement inzichtelijk te maken en met elkaar te delen. Het handboek is een bundeling van voorheen versnipperde kennis, regelgeving, normen en ervaringen. Een handvat om in gezamenlijkheid inrichting en risico’s van evenementen zoveel mogelijk te analyseren en te realiseren. Het ondersteunt bij het voeren van de goede discussie, het helpt bij de totstandkoming van de juiste dialoog tussen private en publieke partijen. Het NHEV is geen op zichzelf staand wettelijk kader, noch een handhavingsnorm of richtlijn.

We richten ons in dit handboek primair op de veiligheid en gezondheid van mensen die op en rond een evenement aanwezig zijn. Zowel bezoekers als medewerkers, en zowel tijdens
het evenement zelf, als ook in de op- en afbouw. We hebben getracht om de thema’s van ieder hoofdstuk derhalve primair te herleiden tot de veiligheid van personen.
Het handboek kan gebruikt worden door (semi-)overheden, diensten, organisatoren, leveranciers en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Het NHEV is uitdrukkelijk een dynamisch document, dat regelmatig updates zal krijgen. Het gebruik van het handboek in de praktijk is altijd afhankelijk van de specifieke context
van het evenement. Het handboek verwijst soms naar een richtlijn of normering, soms geeft het houvast als gebundeld kennisdocument. Het helpt soms om focus aan te brengen, het
helpt soms om afwijkingen te constateren.

Download hier het volledige rapport Nederlands-Handboek-Evenementen-Veiligheid