Betalingsvoorwaarden


Het is belangrijk dat men naar de klanten, waarmee men samenwerkt duidelijke leveringsvoorwaarden hanteert.

In deze leveringsvoorwaarden word duidelijk de wijze van betaling en de te vervolgen procedures en termijnen vast gelegd. Het is van het allergrootste belang dat bij niet-betaling, er duidelijk wordt gereageerd met tijdige herinneringen en aanmaningen met verwijzing en vermelding van de door jou in de leveringsvoorwaarden vastgelegde procedures. Laat nimmer de betalingen te lang uitlopen, op zo’n moment wordt het incasseren door een incassobureau ook moeilijker en zijn de kansen op positief resultaat aanmerkelijk kleiner.

In principe is het zo, dat bij niet nakoming van de betaling, alle kosten tot invordering worden doorberekend aan de schuldenaar, maar indien deze niet meer te verhalen valt, wil het incassobureau, de deurwaarder of de rechtbank, hun bemoeienis toch wel verrekend zien. De kosten hiervoor bedragen toch gauw 15% van het te vorderen bedrag.
Als bekend is dat er meerdere schuldeisers zijn voor dezelfde schuldenaar dan is een collectief incassobeleid een aanbeveling.

Richtlijn:

Betaling:                per ommegaande ( uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum ).

Herinnering:          14 dagen na bovengenoemde betalingsdatum.

Aanmaning:           14 dagen na bovengenoemde herinneringsdatum met vermelding:

“Laatste gelegenheid tot betalen binnen 10 dagen na dagtekening van  deze brief, anders volgt er een automatische inschakeling van  een incassobureau/ deurwaarder (zie contractvoorwaarden)”.

In de praktijk gaat iedereen natuurlijk op zijn eigen en persoonlijke manier om met zijn relaties en debiteuren. In geval van nieuwe relaties of twijfelachtige en onbetrouwbare opdrachtgevers is het raadzaam om de in de contractvoorwaarden gestelde betalingsvoorwaarden consequent te hanteren.

Tevens is het te adviseren om zoveel mogelijk hetzelfde incassobureau of deurwaarder invorderingsopdrachten te geven. Daardoor is het mogelijk om op korte termijn landelijk een overzicht te krijgen van de chronische wanbetalers in deze business. Aan de hand van aantoonbare gevallen kunnen dan ook concrete maatregelen genomen worden zoals b.v. waarschuwinglijst (=zwarte lijst), boycot, negatieve publiciteit, inlichten vakorganisaties, enz…..

Iedereen die nog meer vragen hierover heeft kan natuurlijk contact opnemen met een gerechtsdeurwaarder of incassobureau bij u uit de buurt.