Sessie overeenkomst


1. Definities

Sessie-overeenkomst: overeenkomst tussen de sessiemusicus en de producent terzake van het maken van een overeengekomen aantal geluidsopnamen door de producent;
Sessiemusicus: de individuele uitvoerende kunstenaar, die tegen een eenmalige vergoeding zijn medewerking verleent aan de vervaardiging van geluidsopname(n) van de genoemde titel(s);
Producent: persoon of organisatie die aan de sessiemusicus opdracht heeft doen verlenen voor het medewerken aan het maken van geluidsopnamen;
Geluidsopname: vastlegging van het geluid van de uitvoering(en) van werken;
Titel: de naam van een geluidsopname van een werk;
Partij: de geluidsopname van de uitvoering van een sessiemusicus, ongeacht of deze voor exploitatie wordt gebruikt.

2. Opnamen en exploitatie

a. De sessiemusicus draagt aan de producent het naburige exploitatierecht over inclusief rechten op toekomstige exploitatiewijzen, met betrekking tot in het kader van de sessie-overeenkomst uit te voeren partijen.
b. Onder de overdracht vallen niet de aan artiesten toegekende collectief uitgeoefende vergoedingsrechten, zoals de Sena-vergoeding voor de maker, alsmede de vergoedingen uit hoofde van Thuiskopie en Leenrecht.
c. De producent zal aan de sessiemusicus al die informatie verschaffen welke de sessiemusicus nodig heeft met betrekking tot de geluidsopname, zoals de naam van de artiest en de juiste titel(s) van de geluidsopnamen aan de vervaardiging waarvan de sessiemusicus zijn medewerking heeft verleend.
d. Onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding volgens de wet, en/of tenzij anders is overeengekomen, heeft de sessiemusicus bij annulering door de producent van de opname-sessie recht op een nader overeen te komen percentage van de overeengekomen vergoeding.

Klik hier om de volledige Sessie-overeenkomst te downloaden