Licenties


Wanneer een licentie?

Als een houder van bepaalde rechten zoals octrooien, merken, modellen of kwekersrecht, derden in de gelegenheid wil stellen gebruik te maken van deze rechten, dan kan hij dit doen door de rechten over te dragen of door een licentie te geven. Bij het overdragen (verkoop) van de rechten wordt deze derde houder van de rechten. Wil de houder zijn rechten, tegen een bepaalde vergoeding, slechts voor een deel of tijdelijk afstaan aan een ander, dan is er sprake van een licentie.

De licentie-overeenkomst

Voor het regelen van een licentie moet door beide partijen (de licentiegever en -nemer) een licentie-overeenkomst worden ondertekend. Bij het opstellen van een licentie-overeenkomst dient U met een aantal aspecten rekening te houden.

 • Het gebied waarvoor de licentie geldt.
 • Of de licentie exclusief of niet-exclusief aan de betrokken licentienemer wordt verleend.
 • De samenstelling van de vergoedingen.
  • Het bedrag dat wordt betaald bij het ondertekenen van de overeenkomst (‘lump sum’). In dit bedrag komt onder meer tot uitdrukking de reeds door de licentiegever gemaakte kosten voor het ontwikkelen en beschermen van het contractsonderwerp.
  • De te betalen licentievergoeding (de zogenaamde royalty; gemiddeld 5% van de waarde of de prijs van het product).
  • Het bedingen van een minimum royalty per jaar (verdient aanbeveling voor de licentiegever).
 • (Met betrekking tot octrooien) de verdere ontwikkelingen van de techniek, voorzover die betrekking heeft op het octrooi.
 • De te betalen royalty buiten het gebied waar de rechten gelden.
 • De omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd.
 • De rechtsverhouding na beëindiging van de overeenkomst.

Van deze aspecten zijn vooral de eerste drie zeer belangrijk en te vaak bron van veel ellende.
Het is daarom zaak de juiste deskundige in te schakelen.

Als u, op welke wijze dan ook (mondeling, schriftelijk) en waar dan ook ter wereld, uw uitvinding openbaar bekend maakt, verliest u in principe uw mogelijkheid om exclusieve rechten op uw uitvinding te vestigen. De veiligste weg is daarom eerst een octrooiaanvrage in te dienen voordat u met anderen over uw uitvinding spreekt. Als dit niet mogelijk is, dan dient u in al uw contacten met derden uitdrukkelijk te stellen dat hetgeen u presenteert, een vertrouwelijk karakter heeft. Bij voorkeur legt u dit vertrouwelijk contact schriftelijk vast in een geheimhoudingsverklaring. Medewerkers van uw eigen bedrijf worden in principe als vertrouwenspersonen gezien. Octrooigemachtigden hebben een beroepsgeheim.

Licenties

Het kan voorkomen dat u voor uw bedrijf kennis of producten wilt gebruiken die door anderen zijn ontwikkeld. Dat kan zijn in de vorm van een octrooi, of van een geregistreerde werkmethode. U moet dan afspraken maken over de voorwaarden waaronder u die kennis of producten kunt gebruiken. ‘Een licentie geven of nemen’ is de gebruikelijke term waarmee zulke afspraken worden aangeduid.

Er zijn veel soorten licenties en nog meer soorten licentieovereenkomsten. Zaken die u in ieder geval moet regelen zijn:
– De mate van exclusiviteit. Met andere woorden: bent u de enige die gebruik mag maken van het product of de kennis, of zijn er ook anderen? Exclusiviteit is van groot belang voor uw concurrentiepositie.
– Het recht producten en diensten te leveren waarin de kennis of het product waar u een licentie voor heeft, is verwerkt.
– De duur en geografische reikwijdte van de licentie.
– De kosten voor de licentie. Gaat het om een eenmalige betaling, zoals vaak het geval is bij de aankoop van software? Of is de betaling gekoppeld aan de mate van gebruik, de omzet die er mee gegenereerd wordt, of de winst die ermee behaald wordt? Het percentage dat u betaalt aan de oorspronkelijke eigenaar van de kennis of het product wordt aangeduid als royalty.
– Het onderhoud van de kennis of het product. Met andere woorden: geldt de licentie ook voor volgende versies van het product, of voor een doorontwikkeling van de kennis?

Het bovenstaande geldt min of meer ook als u uw eigen kennis of producten onder licentie aan anderen in gebruik wilt geven. Kennis die u ontwikkelt, is geld waard. Bij het opstellen van een licentieovereenkomst doet u er verstandig aan een jurist in te schakelen die vertrouwd is met de aard van de producten of de kennis waar het over gaat.