Aftrekposten


Als ondernemer heb je recht op aftrek.

Een aftrekpost zoals de startersaftrek geldt alleen de eerste jaren, maar andere, zoals de zelfstandigenaftrek, kun je elk jaar toepassen.

De ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor een aantal aftrekposten: de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Ook de mkb-vrijstelling valt hier onder. Om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten, moet je doorgaans aan het urencriterium voldoen. Je moet per kalenderjaar minimaal 1225 uur voor uw bedrijf werken én meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan jouw bedrijf besteden. Soms wordt er soepeler met het urencriterium omgesprongen.

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een bedrag van € 7.280. De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als je ook in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als je winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kun je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

 1. Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 2. Je paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

Als je in aanmerking komt voor de startersaftrek, heb je ook recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

Meewerkaftrek

Heb je  een partner die meewerkt in jouw bedrijf? Vanaf minimaal 525 uur per jaar mag je dan een bepaald percentage van de winst aftrekken als meewerkaftrek. Jouw partner betaalt over dit bedrag geen inkomstenbelasting.

– De actuele percentages van de Meewerkaftrek staan hier »

Aftrek voor speur-en ontwikkelingsaftrek

Ondernemers die minstens 500 uur per jaar aan speur-en ontwikkelingswerk besteden en een S&O-verklaring van het ministerie van Economische Zaken hebben, komen in aanmerking voor de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is in 2017 € 12.522. Deze aftrek wordt verhoogd met € 6.264 in de volgende situatie:

 1. Je was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 2. Je paste in deze periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe.

Mkb-winstvrijstelling

Ondernemers in het mkb hebben recht op de mkb-winstvrijstelling. Dit betekent dat je een bepaald percentage van jouw fiscale winst mag aftrekken. Dit geldt echter ook als je verlies maakt. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2015, 2016 en 2017 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. Je moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek.

De investeringsaftrek

Als je in een jaar meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, mag je een deel van dat bedrag aftrekken van de winst. Van belang is wel dat je deze zogeheten investeringsaftrek aanvraagt in het jaar waarin je de betalingsverplichting aangaat, ook als dit nog niet tot aftrek leidt.

De investeringsaftrek bestaat uit: kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek, desinvesteringsbijtelling.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Hiervoor moet je voldoen aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek. Als je bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, dan moet je alle individuele investeringen bij elkaar optellen.

Energie-investeringsaftrek (EiA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering. Voor 2017 is de aftrek 55,5%. Voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 • Het bedrijfsmiddel leidt tot een doelmatiger gebruik van energie;
 • Het bedrijfsmiddel mag nog niet eerder gebruikt zijn;
 • Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst staan;
  kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Om in aanmerking te komen voor deze aftrek moet je investeren in nieuwe milieubedrijfsmiddelen. Het investeringsbedrag is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel. In totaal kunt je niet meer dan € 25.000.000 aan investeringen in aanmerking nemen. De bedrijfsmiddelen moeten volgens de Milieulijst in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek.
Voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel is aangewezen als milieu-investering en je maakt voor de investering géén gebruik van de energie-investeringsaftrek.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoop je een bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin de investering werd gedaan, dan moet de investeringsaftrek of een deel daarvan worden ’terugbetaald’. Dit doe je door de winst in het jaar van verkoop te verhogen met de desinvesteringsbijtelling. Dit geldt echter niet als je voor minder dan € 2.300 aan bedrijfsmiddelen verkoopt. Lees meer »

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Om je bedrijf op te zetten en draaiende te houden moet je kosten maken. Deze kosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van de winst, waardoor je minder omzetbelasting hoeft te betalen. Zo heb je vast wel eens in de wandelgangen gehoord dat je werkkleding van de belasting af mag trekken. Maar betekent dat dat je dat leuke zakelijke colbertje daar ook onder weg kunt schrijven?
De belastingdienst omschrijft zakelijke kosten als ‘kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van je onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben’. Maar wat valt dan precies onder die noemer?
 • Werkkleding is inderdaad 100 procent aftrekbaar, maar de belastingdienst ziet niet zomaar elke zakelijke outfit als werkkleding. Het moet kleding zijn die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming. Dat moet duidelijk blijken, zoals bijvoorbeeld bij een uniform of overall het geval is. Als de kleding ook buiten werktijd gedragen zou kunnen worden dan moet je het voorzien van een beeldmerk van minimaal 70cm2 om het aftrekbaar te laten zijn. Dit beeldmerk moet verwijzen naar je onderneming. Dat leuke colbertje kun je dus wel vergeten.
 • Aktetassen en dergelijken mag je wel volledig aftrekken, zonder dat je er een beeldmerk op hoeft te zetten.
 • Voedsel, drank, genotmiddelen, representatiekosten, congressen, seminars en studiereizen mogen – inclusief reis- en verblijfkosten – worden afgetrokken. Let wel: er geldt een drempel van 4.450 euro. Wanneer je onder dit bedrag zit, mag je 73,5 procent van de kosten aftrekken. Onder voedsel vallen bijvoorbeeld zakenlunches en -diners en ook de fooien. Onder genotmiddelen vallen ook sigaretten en sigaren. Bij representatiekosten moet je denken aan de kosten van recepties, feestjes en ander zakelijk vermaak. Als je echter een vaartuig inzet voor representatieve doeleinden, mag je dat weer niet aftrekken.
 • Wanneer je thuis je werkruimte hebt, mag je de kosten daarvoor niet aftrekken. Er zijn echter uitzonderingen. Om te kijken of jij zo’n uitzonderingsgeval bent, kun je contact opnemen met de belastingdienst. De huur van je bedrijfsruimte en de kosten voor de inrichting daarvan zijn wel volledig aftrekbaar.
 • Je telefoonabonnement thuis is niet aftrekbaar, maar de kosten voor de zakelijke gesprekken die je voert juist weer wel.
 • Vakliteratuur is 100 procent aftrekbaar, algemene literatuur niet.
 • Verhuiskosten en kosten voor huisvesting buiten de woonplaats zijn beperkt aftrekbaar.
 • De auto van de zaak is beperkt aftrekbaar, net als de zakelijke kosten die je maakt met je eigen auto.
 • Alle kosten die je hebt gemaakt om te kunnen starten als zzp’er zijn aftrekbaar. Zolang maar duidelijk is dat je de kosten met dat doel gemaakt hebt. Denk aan het geld dat je uit hebt gegeven aan marktverkenning en het inwinnen van adviezen.
 • Andere kosten die volledig aftrekbaar zijn zijn: verzekeringen, onderhoudskosten, inschrijving in het handelsregister, briefpapier en ander correspondentiemateriaal en adviezen over de levensvatbaarheid van je bedrijf.

 

Bron: Belastingdienst