ABC Beleidsplan 2022-2026

INLEIDING

Er is op de kunst en cultuur de afgelopen jaren zeker voor honderden miljoenen bezuinigd. De beroepsgroep die we artiesten noemen is daardoor buitensporig geraakt. Zo ook Stichting Artiesten Belangen Centrum. Dit vraagt om een nieuwe invulling om de belangen van onafhankelijke artiesten, muzikanten en andere performers in brede zin verder duurzaam te kunnen borgen.
In dit beleidsplan worden de strategie en doelstellingen uiteengezet voor de komende jaren.

Na een algemeen gedeelte wordt achtereenvolgend ingegaan op:
* Lobby
* Samenwerking
* Service
* Toekomst 

ALGEMEEN

Onze visie op onafhankelijke artiesten & muzikanten 

De groep waarvoor wij ons willen inzetten zijn de onafhankelijke artiesten, muzikanten en andere performers in brede zin die op professioneel nivo ondernemen. Vaak georganiseerd als Zzp’er zijn het (semi)professionals die als ondernemers hun vakmanschap en vakkennis aanbieden op de markt. Net als iedere andere ondernemer verrichtten zij hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico. Deze beroepsgroep wordt in dit plan verder aangeduid als Artiesten.

De Artiest is niet meer weg te denken uit onze economie. Artiesten creëren hun eigen werk en zij geven de economie de broodnodige variatie, veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft vaak onderbelicht. Artiesten brengen ontspanning, verstrooiing en humor. Zij weten hun publiek te inspireren, te verbazen, te ontroeren, te prikkelen en gaan voor het applaus als blijk van waardering en erkenning. Daarnaast ontwikkelen zij kennis, ervaring en expertise en benutten deze om andere beroepsgroepen en organisaties te inspireren, te motiveren en verder te brengen in hun creatieve ontwikkeling. Ook in economische moeilijke tijden overleven Artiesten door innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun dienstverlening en programma-aanbod aan te passen. Organisaties en ook bedrijven zien de inzet van Artiesten steeds meer als belangrijke toegevoegde waarde voor hun Research & Development-activiteiten, met name op het gebied van marketing & promotie. Ook in het kader van teambuilding, deskundigheidbevordering, training & motivatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op de veelzijdige inbreng van Artiesten.

Iedere Artiest moet het recht hebben om te kiezen voor het ondernemerschap. De overheid moet dit recht niet afnemen of beperken. Als ondernemer loopt een Artiest risico’s. Het is geen taak van de overheid om de echte ondernemersrisico’s weg te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de Artiest zelf. Een bewuste en verstandige Artiest treft zelf voorzieningen die hem in staat stellen de financiële gevolgen van die risico’s te beperken.

De overheid kan wel betere randvoorwaarden creëren voor de Artiest, zodat hij in staat is om zijn risico’s beter af te dekken.

Dé beste of ideale Artiest bestaat niet ondanks dat veel Tv-programma’s en talentenjachten je dat willen laten geloven. De term ‘onafhankelijk Artiest’ komt niet voor in wetten en regels. Het begrip ‘Artiest’ heeft geen juridische of fiscale betekenis. Veel Artiesten zien zichzelf wel als onderdeel van de totale Entertainmentbranche maar herkennen zichzelf ook niet in het begrip Entertainer of Performer. Het begrip ‘Artiest’ is inmiddels uitgegroeid tot een vage en verbasterde benaming van enthousiaste mensen die denken publiek aan zich te binden en te kunnen entertainen.
Veel Artiesten noemen zich tegenwoordig liever ‘zelfstandig ondernemer’, ‘freelancer’, ‘zelfstandig professional’ of gewoon ‘zelfstandige’. Ook vanuit een andere invalshoek bestaat dé Artiest niet. Artiesten zijn er in alle soorten en maten. Niet alleen zijn er verschillen in de vakmatige achtergrond van de Artiest, ook in de rechtsvorm van de onderneming, de levensfase van de onderneming en de tijd die de Artiest aan zijn onderneming besteedt zien we vaak grote verschillen.

Wat Artiesten bindt en verbindt, naast de waardering en het applaus van het publiek, is het ondernemerschap. 

Beter beleid voor Artiesten

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van de stichting Artiesten Belangen Centrum ABC. ABC is in januari 2017 ontstaan vanuit de vereniging Artiesten Belangen Centrum (mei 2000 tot dec.2016). De stichting is opgericht om te voldoen aan een behoefte aan een overkoepelend netwerk & lobbyorganisatie voor Artiesten. Bij haar lobbyactiviteiten toetst de stichting altijd haar standpunten aan de volgende doelstellingen.

* Betere wet- en regelgeving voor Artiesten.
ABC zet zich in voor betere wet- en regelgeving voor Artiesten. Dit begint met het toevoegen van een eigen unieke ondernemerspijler aan het huidige systeem van werkgevers-werknemers. Freelancers, zzp’ers en zelfstandige ondernemers zijn geen wettelijke (en fiscale) begrippen. Deze begrippen worden vaak inwisselbaar gebruikt terwijl men op één verschijnsel duidt: het zelfstandige ondernemerschap. Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om Artiesten: Artiesten zijn ondernemers en geen werknemers noch werkgevers. Dit betekent ook dat Artiesten qua rechtspositie niet met werknemers of werkgevers moeten worden vergeleken. Regelingen die gelden voor ondernemers met personeel moeten ook gelden voor ondernemers zonder personeel. De overheid denkt nog altijd in traditionele verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. De positie van zzp’ers wordt dan over het hoofd gezien. De meeste Artiesten zijn ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen en een minderheid is ondernemer voor de vennootschapsbelasting. Een Artiest die als directeur-grootaandeelhouder onderneemt heeft weer andere rechten en plichten als de inkomstenbelasting-ondernemer. Dit is niet altijd logisch. ABC maakt zich sterk voor heldere regelingen die recht doen aan het maatschappelijke belang van zelfstandig ondernemerschap.

* Wegnemen van belemmeringen
Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is de meest effectieve stimulans voor ondernemers. In sommige sectoren wordt het Artiesten moeilijk gemaakt om te ondernemen. Zo kunnen Artiesten die deel uit maken van een groep of gezelschap, vaak in het kader van een productie of tournee, of zich hebben verplicht mee te werken aan Radio- en/of Tv-programma’s, niet direct in aanmerking komen voor opdrachten in de vrije sector. Ook de huidige regelgeving en uitvoering van bv. het Auteursrecht legt beklemmende beperkingen op aan bv. componisten en tekstschrijvers.
ABC staat voor het ondernemerschap van professionals en vindt dat zelfstandigen zo veel mogelijk direct toegang moeten krijgen tot opdrachten.

Meer erkenning voor het belang van zelfstandig ondernemerschap

Ondernemen bevordert de dynamiek in de samenleving. Goed ontwikkeld ondernemerschap vergroot de economische veerkracht van de maatschappij. Het zijn niet alleen de grote bemiddelingsbureaus en organisatoren die daar aan bijdragen, maar juist ook al die duizenden onafhankelijke Artiesten. Meer dan 95% van de Artiesten start vanuit een positieve motivatie. Deze professionals willen eigen baas zijn en ondernemen. ABC streeft naar meer erkenning voor het belang van het zelfstandig ondernemerschap en naar meer bevordering voor het ondernemerschap van overheidswege. Dit kan zowel fiscaal zijn, als door het verminderen van regeldruk.

Uitgangspunten 

 • ABC zet zich in voor Artiesten die bewust voor eigen rekening en risico hun werkzame leven willen invullen en een succesvolle carrière ambiëren. Zij maken uit vrije wil zelfstandige keuzes voor eigen verantwoordelijkheid en vrijheid.
 • ABC maakt geen onderscheid in rechtsvorm of samenwerkingsverband waarin Artiesten hun onderneming drijven of hun beroep uitoefenen.
 • ABC staat voor toegang van Artiesten tot de vrije markt en het wegnemen van markttoegang beperkende maatregelen.
 • Artiesten dienen zowel voor de belastingen als ook ten aanzien van sociale verzekeringen als ondernemers te worden behandeld.
 • ABC signaleert ongerechtvaardigde ongelijkheden die Artiesten onnodig op achterstand plaatsen en wil deze ongelijkheden voor de hele sector oplossen.
 • ABC baseert zich op feiten en omstandigheden en komt waar mogelijk met oplossingsrichtingen.
 • ABC wil Artiesten wegwijs maken in het ondernemerslandschap en hen helpen om daarbij zelfstandig bewuste keuzes te maken.
 • ABC wil individuele Artiesten laten profiteren van collectieve inkoopkracht, bijvoorbeeld door leden op vrijwillige basis bijeen te brengen in collectiviteiten, waardoor inkoopvoordelen kunnen worden behaald.
 • ABC zoekt samenwerking met andere branchegerelateerde organisaties en verenigingen, wil komen tot coalities op lobbythema’s met andere beroepsorganisaties en is proactief in de lobby voor zzp-ers.

LOBBY

Ons doel is het verder professionaliseren van de entertainmentbranche zodat artiesten & musici het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Met elkaar hebben we veel kennis van zaken, niet alleen op artistiek maar zeker ook op organisatorisch vlak. Met elkaar delen we een uitgebreid netwerk aan professionals die ons op de hoogte houden van ontwikkeling over onderwerpen die op ons vakgebied van toepassing zijn. Zo kunnen we ons beter uitrusten voor de uitoefening van ons vak. Dat is het nut van het ABC.

Het zou mooi zijn als we met elkaar een keiharde vuist konden maken naar de regering t.a.v. hun cultuurbeleid. Helaas heeft het ABC momenteel niet de mankracht om de nodige acties te organiseren en te coördineren. Als Stichting maken wij naar de overheden wel onze standpunten duidelijk als dat nodig blijkt te zijn.

Om een nog luidere stem te kunnen laten horen vanuit een breed draagvlak met een krachtige achterban heeft de Stichting ABC zich aangesloten bij de Creatieve Coalitie: 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector. Zij vertegenwoordigen met elkaar meer dan 50.000 makers.

Ook is Stichting ABC aangesloten bij Circuspunt, een platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld. Het ondersteunt en stimuleert de algehele ontwikkeling van de circussector en vertegenwoordigt de circusbelangen naar partijen buiten de circuswereld. Circuspunt is een platform dat makers, circusondernemingen, festivals, theaters, opleidingen, jeugdcircussen en circuswerkplaatsen verenigt en verbindt.

Thema’s uitgelicht

In deze paragraaf zijn de meest belangrijke lobbydossiers opgenomen met daaronder zo concreet mogelijk de acties die ABC daarop wil ondernemen.

* ABC-dossier Auteursrecht
Het thema Intellectueel Eigendom (IE) is een hot item in de discussies binnen de Creatieve Industrie. In de entertainmentbranche spitst deze discussie zich toe op het onderdeel Auteursrecht. Niet alleen artiesten & muzikanten hebben hiermee te maken, maar ook opdrachtgevers, bemiddelaars, organisatoren en exploitanten. Zij moeten de auteursrechten geregeld hebben in verschillende overeenkomsten en meebetalen aan de vergoedingen die door collectieve beheersorganisaties worden opgelegd. De bestaande wetgeving verdient een kritische beschouwing. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord: de wetgeving moet dusdanig flexibel zijn, dat deze ruimte biedt voor nieuwe methoden van erkenning en beloning van auteurs.
Het ABC heeft een aantal standpunten geformuleerd welke zij tot wetsvoorstellen wil uitwerken in samenspraak met gespecialiseerde organisaties en overheden.

* ABC-dossier Onderwijs
“Opleidingen moeten géén speler worden op de commerciële markt” is het standpunt wat ABC uitdraagt naar alle betrokken organisaties en instellingen. Steeds vaker beginnen opleidingen allerlei productiemaatschappijtjes waarmee ze zich bewegen in de commerciële markt om zodoende inkomen te genereren om hun opleiding in stand te houden. Deze activiteiten zijn een regelrechte bedreiging voor de arbeidsmarkt voor Artiesten. Daarnaast heeft het ABC in haar dossier een aantal standpunten en verbeterpunten geformuleerd t.a.v. de diverse opleidingen Artiest. In overleg met de betrokken opleidingen en kenniscentra GOC en CLCVecta wil het ABC zich inzetten om deze trend te keren.

* Pensioen
Uitwerking vrijwillige pensioenspaarregeling voor zelfstandigen. Invoering pensioenspaarregeling. Optimaliseren bewustwording Artiesten ten aanzien van belang pensioenopbouw.

* Belasting
– Modelcontracten/zelfstandigheid
Uitgangspunt blijft afschaffing van de bemoeienissen van de belastingdienst. De aard van de werkzaamheden van Artiesten brengt nou eenmaal met zich mee dat er van nature geen gezagsverhouding bestaat in het uitoefenen van het beroep.
Graag willen we samen met de belastingdienst het bewuste ondernemerschap stimuleren, vrijwaring Artiesten realiseren, zekerheid rechtspositie Artiesten creëren, tegengaan schijnconstructies via een gerichte aanpak, rol Kamer van Koophandel m.b.t. startende ondernemers optimaliseren.

* “Damage control”
– Samen met andere belangen/brancheorganisaties proberen de gevolgen van de bezuinigingen door de overheid in de Cultuursector in kaart te brengen en daarin te adviseren. Uitgangspunt is de essentiële punten en kernproblemen te benoemen en te komen tot aanbevelingen en alternatieven t.a.v. het cultuurbeleid van zowel lokale, regionale als nationale overheden.

 * Zelfstandigenaftrek
Behoud van de zelfstandigenaftrek en zoeken naar oplossingen voor een belastingneutraal stelsel waarbij bewust ondernemerschap gestimuleerd wordt.

* Duurzaam zelfstandig ondernemerschap
Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de beschrijving van echte bewuste zzp’ers versus schijnconstructies en andere constructies. Focus leggen op duurzaam zelfstandig ondernemerschap en professionalisering van zelfstandig ondernemerschap.

* Arbeidsongeschiktheid
AOV verzekeringen dienen toegankelijker te worden. . ABC zoekt samenwerking met andere belangenorganisaties om aan een constructieve oplossing te werken. ABC is van mening dat zzp’ers NIET verplicht moeten worden een AOV af te sluiten. Vrijwilligheid dient centraal te blijven staan.

* Kredietverstrekking voor Artiesten moet weer in gang worden gezet
Artiesten moeten de mogelijkheid krijgen een goede hypotheek af te sluiten, ook wanneer men niet over de laatste 3 jaarcijfers beschikt. Men dient veel meer naar het verdienmodel van de persoon achter de Artiest te kijken. Wij bieden ondersteuning in het onderzoek naar zzp’ers op de woningmarkt.

SAMENWERKING

Samen sterker

Het ABC gaat steeds bewuster mogelijkheden zoeken naar samenwerking met andere partijen om schaalvoordelen te behalen op zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig gebied. Daarom is structureel samenwerken op gezamenlijke lobbythema’s in coalitie met andere Artiest gerelateerde organisaties voor ABC van groot belang.

De vereniging ABC heeft vanaf haar oprichting initiatieven genomen om met diverse vakbonden gesprekken te voeren over mogelijke samenwerking. De Stichting ABC wil dit traject vervolgen en een positieve rol blijven spelen bij het ter beschikking stellen van dossiers t.b.v. behalen van de voorgestelde doelstellingen. Inhoudelijk willen we graag komen tot een steeds betere samenwerking met de vak gerelateerde brancheorganisaties.

De kern van de samenwerking moet volgens het ABC liggen in het zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten en doelen.

Sterker ABC

 • Meerwaarde voor Artiesten in termen van dienstverlening en lobby door bundeling van kennis.
 • Effectiever optreden naar buiten door gebruikmaking van bestaande communicatiekanalen bij diverse samenwerkende organisaties.
 • Een sterkere lobbypositie richting overheid en andere partners.

Efficiënter ABC

 • Effectiever delen van expertise binnen de branche.
 • Vergroten eigen marktwaarde voor marktpartijen en kennispartners.
 • Efficiëntere inzet van ABC-bestuurders, medewerkers en sympathisanten.

Zelfstandig ABC

 • Behoud van onafhankelijke positie van ABC.
 • Zelfstandig bepalen van de ABC lobby-agenda.
 • Samenwerking Creati wordt bestendigd.

Samenwerkende Artiestenorganisaties

ABC zal daar waar het de lobby versterkt, op lobbythema’s op een gestructureerde wijze coalities vormen met andere vak gerelateerde brancheorganisaties. Ook daar waar met andere kan worden samengewerkt om gemeenschappelijke doelen te realiseren, zal ABC zich positief opstellen. Daarbij zal prioriteit worden gegeven aan die activiteiten die het meest bijdragen aan de doelstellingen, missie en visie van ABC. De eigen identiteit van ABC zal voortdurend bewaard blijven.

Samen ABC

Samen ABC zijn betekent, samen een community vormen; een levend netwerk. Om dat op te bouwen en in stand te houden is communicatie essentieel. Het is ook belangrijk dat je op de huidige Sociale Media voldoende contacten opbouwt om eigen activiteiten, zoals de Artiesten Ontmoeting Avonden, voldoende bekendheid te geven.

ABC staat op de kaart als serieuze belangenbehartiger van Artiesten. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat ABC wordt benaderd om actief deel te nemen aan klankbordgroepen voor het bepalen van (kabinet)beleid, het bemiddelen in conflicten, ondersteuning en feedback te geven op vragen en problemen bij het ondernemerschap van Artiesten van allerlei disciplines uit het hele land.

We willen in gesprek blijven met de achterban. Uiteraard maken we gebruik van verschillende communicatiemiddelen en willen we het juiste middel gebruiken om de onze doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken.

Communicatiemiddelen
* Website
De huidige website zal waar nodig worden geoptimaliseerd. ABC streeft naar meer bezoekers, meer pageviews en conversie naar aangeboden vakgerichte informatie. Nadrukkelijk wordt er vanuit de Linkedin groep, FaceBook en de extern geplaatste columns naar de ABC-website verwezen.

* ABC-Nieuwsbrief-Beleid
Wij versturen geen periodieke nieuwsbrieven maar willen onze achterban graag op de hoogte houden van actueel nieuws, nieuwe trends, topics en ontwikkelingen binnen de entertainmentbranche.

* ABC-Social media
Regelmatig wordt er een bericht gepost in de diverse discussiegroepen bij LinkedIn en Facebook met informatie over de diensten en voorzieningen die het ABC biedt.

* LinkedIn
De ABC LinkedIn groep heeft ruim 795 aangeslotenen (febr.2022). Dit aantal stijgt iedere week. Via deze groep voeren we bewust actieve discussies, brengen we ABC-standpunten onder de aandacht en vieren we consequent onze successen.

* Facebook
ABC maakt ook gebruik van een Facebook account. Hiermee willen we een nieuwe doelgroep met ABC laten kennismaken. Dit verloopt echter een stuk moeizamer. Wel is er regelmatige aanwas en activiteit in de Facebook-groep Artiestenbelangen (1084 leden febr.2022).

Netwerk activiteiten

* Artiesten Ontmoeting Avonden AOA
ABC organiseert regelmatig een artiestenontmoeting ergens in het land. Kenmerkend voor dit ABC-initiatief is dat er veel tijd en ruimte wordt geprogrammeerd voor verrassende ontmoetingen, informele kennismakingen en verhelderende discussies van de aanwezigen.

* Netwerkavond
Met grote regelmaat worden er netwerkavonden georganiseerd waarbij géén programma wordt aangeboden, maar alles in het teken staat van netwerken. Er is dan een documentatietafel ingericht waar men zijn/haar folders, presentatiemap en/of brochures ter inzage kan neerleggen. Afhankelijk van aanbod, wensen en mogelijkheden wordt er regelmatig een programma aangeboden. Dit kan zijn in de vorm van workshops, lezingen, spreekbeurten, forumdiscussies, conferenties, master-classes of informatiebijeenkomsten.
Artiesten worden deze avonden daarbij MET (zaken)partner uitgenodigd en mogen introducés meebrengen !!!

Overige activiteiten

Binnen de mogelijkheden willen we ook de komende jaren weer zoveel mogelijk netwerkmomenten organiseren, vergaderingen en bijeenkomsten initiëren en bijvoorbeeld zelf workshops & lezingen geven en op gerelateerde vakbeurzen aanwezig te zijn.

Besturing

* Organisatiestructuur
Het ABC is een Stichting. Het kent een bestuur, voorzitter en het secretariaat. De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur kent momenteel geen aparte functies. Wel is er een taakverdeling afgesproken a.d.h.v. lopende dossiers. De voorzitter is behalve het aanspreekpunt voor het ABC ook diegene die uitvoering geeft aan het secretariaat.

SERVICE

De meest gestelde vraag is “Wat doen jullie nou eigenlijk precies?”
Dat betekent dat het ABC de doelstellingen en actiepunten moet kunnen vertalen naar simpele en concrete voorbeelden.
Daartoe heeft het ABC een diensten- en samenwerkingspakket ontwikkeld met de volgende onderdelen:

Informatie
De Stichting ABC heeft een haar website als kennisbank ingericht. Daar is alle informatie op te vinden die nodig is voor artiesten om aan het werk te gaan én om aan het werk te blijven. Deze kennisbank legt de focus op

Informatie / voorlichting o.a.

 • Starten als Artiest
 • Fiscale positie van de Artiest
 • Juridische en fiscale helpdesk
 • Contract en leveringsvoorwaarden

Diensten
Focus op diensten en producten die van belang zijn o.a.

 • Bemiddelen bij conflicten
 • Advies en informatie over beroepsondersteunende administratiepakketten

Daarnaast streeft ABC ernaar om haar kennis, ervaring en expertise in verschillende vormen voor andere ter beschikking te stellen. Een van de mogelijkheden is om samen met de verschillende organisaties een aparte Artiesten-servicedesk op te zetten. Een spreekuur of consult aan huis hoort tot de mogelijkheden.

TOEKOMST

Veranderingen

Er is veel aan het veranderen in de branche. De markt verandert en ook het aanbod van de artiest zal zich daarop meteen moeten aanpassen. Het belangrijkste is dat de Stichting ABC laat zien dat zij het werk van de voormalige vereniging ABC in al haar facetten overneemt en doorzet. Ook willen we laten zien dat we absoluut bestaansrecht hebben in deze sterk veranderende tijden. ABC maakt zich hard voor het belang van individuele artiesten die met hard werken bewezen hebben in staat te zijn om een eigen onderneming te draaien in de entertainment branche.
Binnen het ABC hebben wij het regelmatig over het aanbieden van kennis aan onderwijsinstellingen om de nieuwe generatie artiesten te laten delen in onze ervaringen. Wij zouden graag productiehuizen willen opzetten waar artiesten acts kunnen ontwikkelen, uitwisselen, met elkaar kunnen delen of zelfs verkopen, workshops organiseren en projecten met elkaar kunnen opzetten. We zoeken wat dat betreft constant naar vernieuwing en kansen om een impuls te geven aan de branche waar iedereen blij en vrolijk van wordt.

Het is van groot belang dat het ABC ook in de toekomst ondersteuning blijft bieden en blijft knokken voor de belangen van de artiest of muzikant als ondernemer!

Groet namens ABC
© 2022, Roel van Dongen (Voorzitter ABC)

Download hier het ABC Beleidsplan 2022-2026 (pdf)