Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur of jurist.

De Stichting Artiesten Belangen Centrum (ABC) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de ABC-website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door ABC. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is ABC niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van ABC.