Resultaten Activiteiten ABC

Veel activiteiten, werkzaamheden en inspanningen spelen zich af op de achtergrond. De betrokkenheid van het ABC bij b.v. beleidsmatige zaken zijn niet of nauwelijks bekend bij artiesten & musici. Achter de schermen is het ABC constant bezig om belangen van artiesten te behartigen en haar ideeën en initiatieven te realiseren en te organiseren.

Hieronder een klein overzicht:

– In de periode 2015-2016 heeft het ABC als vertegenwoordiger van het PZO mogen deelnemen aan commissie AVC (Arbeidsmarktverkenning Cultuursector)  bij de SER in Den Haag. Opdracht om met Raad van Cultuur en de Sociaal Economische Raad inzicht te verkrijgen over de gevolgen van de bezuinigingen binnen de arbeidsmarkt in de cultuursector. Begin 2016 is er een rapport uitgebracht waarbij ook de positie van vaste krachten, zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers wordt betrokken. Dit rapport is landelijk meteen in alle media uitgebreid besproken en gepubliceerd.

– Het ABC heeft deelgenomen aan verschillende expertmeetings om te komen tot nieuwe voorstellen m.b.t. het afschaffen van de VAR-verklaring en het alternatief van de modelcontracten te introduceren. ABC had zich ten doel gesteld om te komen tot transparantie, zo min mogelijke administratieve belasting en eerlijke verdeling aansprakelijkheid opdrachtgever/artiest. Alle punten zijn gehonoreerd.

– 2015. ABC viert 15 jarig bestaan met leuke en extra publiciteit van PZO tijdens de Dag van de Zelfstandige en tijdens de Artiesten en Evenementen Beurs te Eindhoven. Daar had het ABC een uitgebreide presentatie met een eigen straat van 14 standhouders, documentatietafel, koffiecorner en podium.

– 2014. Deelname aan de Dag van de Zelfstandige met eigen stand op het ondernemersplein. Mede door inbreng van ABC is een suucesvol entertainmentprogramma toegevoegd waar een aantal ABC-leden hun beste beentje hebben kunnen voorzetten.

– 2013. In het kader van de bezuinigingen lag er een wetsvoorstel om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Mede door de oproep van het ABC om mee te werken aan een handtekeningenprotestactie (samen met PZO en andere zzp-organisaties) heeft dit geleid tot het verzamelen van meer dan 66.000 handtekeningen. De petitie voor het behoud van de zelfstandigenaftrek is aan Sybrand Buma en Alexander Pechtold van oppositiepartijen CDA en D66 overhandigd. De gevolgen voor de begroting 2014 hebben we allemaal kunnen lezen: de zelfstandigeaftrek blijft en wordt niet verlaagt!

– In 2012 heeft het ABC in 2 gevallen met succes opgetreden tegen plagiaat. In beide gevallen heeft dit geleid tot het verwijderen van de gewraakte programmaonderdelen van de inbreukpleger, het aanpassen van betreffende websites en het uit omloop halen van bijbehorend drukwerk en posters.

– ABC heeft met een bestuurlijke afvaardiging deelgenomen aan het symposium Kwaliteit Centraal! Wat we (willen) weten van de kwaliteit van creatieve mbo-opleidingen. We deelden onze kennis over creatieve opleidingen aan de hand van een drietal kwaliteitsaspecten. Conclusies en aanbevelingen werden geformuleerd over de volgende onderwerpen: de voorlichting over de opleiding en het loopbaanperspectief; onderzoek naar de voorspellende waarde van de intake; de wijze waarop artistieke resultaten goed te benoemen en te beoordelen zijn en onderzoek naar het werk en de loopbaan van afgestudeerden van creatieve opleidingen in het mbo en het hbo.

– Het ABC heeft vanuit haar praktijkervaringen enkele wezenlijke aanpassingen en toevoegingen weten te geven aan de beroepscompetentieprofielen van de opleidingen Mbo-artiest. In samenwerking met kenniscentrum ECABO zijn deze hergedefinieerd voor de studierichtingen Acteur, Muzikant, Danser en Musicalartiest.

– Het aftreden van het kabinet in het voorjaar 2012 was gebaseerd op ingrijpende bezuinigingen opgelegd door de EU. Er heerste grote onduidelijkheid over de goedkeuring van de nieuw in te dienen begroting. Dit leidde tot grote maatschappelijke onzekerheid. Het terugdraaien van de BTW-norm voor de culturele sector was dan ook een zeer welkome verrassing. Het ABC was een van de eerste partijen die betrouwbare informatie wist te geven over de ingangsdatum van deze maatregel naar alle betrokken partijen binnen de entertainmentbranche!

– Door gebruikt te maken van haar netwerk heeft het ABC een grote bijdrage kunnen leveren in de lobby om auteursgerechtigden muzikanten op te roepen hun stem uit te brengen tijdens een belangrijke algemene ledenvergadering van de veel omstreden auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Mede hierdoor zijn een aantal statutenwijzigingen voorkomen en moet de organisatie een nieuw bestuur gaan formeren.

– Het ABC heeft een belangrijke bijdrage gehad in het tot stand komen van een totaal nieuw concept voor “De Dag van de Zelfstandige”. Tijdens deze dag, die jaarlijks georganiseerd wordt door het PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers), kunnen bezoekers zich laten informeren in meerdere interessante themacafés, deelnemen aan workshops en komen luisteren naar diverse sprekers. Tot slot wordt de dag natuurlijk afgesloten met een gezellige en ontspannen netwerkborrel.

– 2012 stond in het teken van het 12½-jarig jubileum van het ABC. Tijdens de 24e Artiesten & Evenementen Beurs te Eindhoven werd dit heuglijke feit gevierd. Ook de media besteedde er aandacht aan middels redactionele artikelen en interviews in verschillende vakbladen en bij regionale radio & tv zenders.

– Eind 2011 introduceert het ABC een totaal nieuw verzekeringspakket exclusief voor haar leden. Het betreft een Cascoverzekering, Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een Boekingsverzekering. Deze laatste is uniek in West-Europa en daarmee is het ABC de eerste branche/beroepsorganisatie die een dergelijke veelomvattende verzekering aan haar leden kan aanbieden!

– In samenwerking met het kenniscentrum GOC en ECABO heeft het ABC een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in het samenstellen van de beroepsprofielen voor de MBO-opleidingen Artiest.

– Het hanteren van de “waarschuwingslijst” heeft ertoe geleid dat een organisatie zijn bedrijfsvoering heeft verbeterd en dat enkele dubieuze ondernemers zich uit onze branche hebben teruggetrokken.

– Het ABC heeft in enkele gevallen met succes bemiddeld in conflictsituaties met artiesten en opdrachtgevers. Ook heeft het ABC leden kunnen helpen en redden van zgn. “wurgcontracten”.

– Er blijkt een behoefte te bestaan bij artiesten & muzikanten om overbodig, afgeschreven of niet meer gebruikte materialen aan collega’s over te doen. Het idee van een 2e hands markt is geboren. Tot 2x toe heeft het ABC heel kleinschalig zo’n markt georganiseerd. In 2011 is dit idee onder de naam Performers Platform in een grotere opzet gerealiseerd.

– Veel ABC-leden waren betrokken bij de landelijke protestacties tegen de verhoging van de BTW van 6% naar 19%. Diverse initiatieven leidde tot een aantal ongewone en spraakmakende acties. De actie, waarbij voornamelijk ABC-leden hun protest lieten horen op de stations van verschillende steden, heeft de nieuwsuitzendingen van bijna alle regionale televisiezenders gehaald. Ook de sterk geformuleerde protestbrieven van het ABC naar o.a. de staatssecretaris kwamen duidelijk binnen! Resultaat: de Btw-verhoging werd een half jaar uitgesteld!

– Eind 2008 heeft het ABC (als eerste organisatie voor artiesten in West-Europa) universele contract & leveringsvoorwaarden gelanceerd!

– In 2007 startte een 12-tal ROC’s de opleiding Mbo-artiest. Totaal aantal ingeschreven leerlingen 1800. Het ABC sprak haar bezorgdheid uit m.b.t. deze ontwikkelingen en stelde vragen over o.a. inhoud vakkenpakket, vakbekwaamheid docenten, waarde einddiploma, stageplaatsen, toelating enz. In samenwerking met kenniscentrum ECABO bleek er geen overleg te zijn tussen deze opleidingen. Het ABC heeft het initiatief genomen om al deze opleidingen aan één tafel te krijgen.

– In 2005 laat het ABC een groot onderzoek uitvoeren waarin gekeken wordt naar de behoefte voor een vakbeurs voor artiesten & musici (“Artiesten in de spotlights” mei 2005 door Odette Vlek). Concrete plannen liggen klaar om een vakbeurs te organiseren, gekoppeld aan een infomarkt en een congres. Ook een combinatie met een 2e-hands markt voor artiesten & muzikanten zit in de pen. Momenteel wordt gezocht naar zakelijke partners, subsidies en fondsen.

– Het ABC is “gehoord” bij het vaststellen van de contract- & leveringsvoorwaarden van de VECTA, een brancheorganisatie van bemiddelaars & organisatoren.

– De overlast van studenten op de beursvloer is door het doortastende optreden van het ABC vrijwel nihil geworden. Samen met de organisatie van de AEB heeft het ABC alle opleidingen Mbo-artiest een brief gestuurd met daarin een advies voor gedragscodes voor studenten tijdens deze beurs. Door op deze manier te anticiperen is voorkomen dat artiesten/standhouders lastig gevallen werden door de studenten met interviews, enquêtes en lastige vragen voor studieopdrachten.

– In samenwerking met de organisatie van de Artiesten & Evenementen Beurs AEB heeft het ABC haar voorstellen rondom b.v. het beheer van de documentatietafel, artiestencafé, straattheaterpodium en netwerkplein weten te realiseren. Deze bijdrage bleek absoluut een verbetering en hebben tot een verdere professionalisering van deze beurs geleid.

– Op initiatief van een van de medeoprichters van ABC is er in samenwerking met Mundial Productions het festival “Via del Mondo” gerealiseerd. Onder de subtitel ‘straatartiesten voor straatkinderen’ kregen ABC-leden de mogelijkheid om met betaalde optredens het programma te vullen. Op het hoogtepunt toerde dit festival door 6 steden in Nederland en België!

– Als eerste aanzet om te komen tot een verzekeringspakket speciaal voor artiesten & musici is er een aparte verzekering voor kleding & rekwisieten/attributen gerealiseerd.

– De internetportals www.artiestenloket.nl en www.artiestencentrum.nl zijn gerealiseerd op initiatief van het ABC. Het doel is om middels deze Web-sites de entertainmentbranche overzichtelijker en daarmee inzichtelijker te maken.

– Op initiatief van het ABC heeft jarenlang een bed & breakfast gedraaid speciaal voor artiesten & musici. In Rotterdam was deze mogelijkheid gecreëerd voor artiesten die in de randstad moesten optreden en voor wie het te laat of te ver weg was om nog ’s nachts naar huis te rijden.

– Tijdens de mond- & klauwzeer epidemie in 2001 leden veel artiesten & muzikanten inkomstenderving door het van overheidswege afgelasten van alle festivals en evenementen. Er werd te pas en te onpas gebruikt gemaakt van de term ‘overmacht’. ABC bleek de enige partij die informatie bracht over schadevergoedingen i.v.m. de mond- en klauwzeercrisis.

– In de strijd tegen het plegen van plagiaat heeft het ABC het initiatief genomen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om hiertegen iets te ondernemen. Deze inspanningen hebben geleid tot het oprichten van de organisatie IdeeSafe, welke het mogelijk maakt om ideeën & concepten te registreren in het kader van het auteursrecht.

– Bij de invoering van de 6% btw-norm in 2002 bestond veel onduidelijkheid over de toepassing en ingangsdatum. Ook over de gevolgen m.b.t. optredens voor scholen en instellingen heerste grote onduidelijkheid. Het ABC heeft de nodige informatie hierover landelijk bekend gemaakt bij collega’s en allerlei bemiddeling- en organisatiebureaus. Door dit initiatief zijn veel problemen voorkomen. Het ABC kreeg veel waardering!